بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن سرب و روی تنگ دزدان

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن سرب و روی تنگ دزدان

بازدید کارشناسان گروه زرمش از معدن سرب و روی تنگ دزدان

گزارش ماموریت: بازدید از معدن تنگ دزدان
همراهان: مهندس منوچهر جلالی، مهندس محمد حسن ابراهیمی، مهندس امیرحسین جلالی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
بازدید از معدن تنگ دزدان توسط گروه خارجی جهت سرمایه گذاری در معدن و کارخانه فرآوری انجام شد.