جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جوینده از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جوینده از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جوینده از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶ با حضور آقایان مهندس جوینده و مهندس تهرانی از فعالان بخش معدن و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که پس از بازدید افراد نامبرده از یکی از محدوده‌های مس گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری پرداختند.