جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس خدری از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس خدری از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس خدری از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ با حضور آقایان خدری (از فعالان در زمینه بندرسازی در عمان)، دکتر مرادی و دکتر تقی پور از شرکت سازه پردازان ایران، آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت مذکور تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص انجام فعالیت‌های مشترک معدنی در کشور عمان تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.