جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صمدیان از شرکت صحراکاو

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صمدیان از شرکت صحراکاو

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صمدیان از شرکت صحراکاو

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ با حضور آقایان مهندس صمدیان، مهندس امیرسیافی و مهندس موسوی از شرکت صحرا کاو و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت مذکور تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه گذاری در محدوده‌ها و معادن گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند و گزارشات لازم توسط گروه زرمش در اختیار شرکت صحرا کاو قرار داده شد.