جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مقدم از شرکت رادمعدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مقدم از شرکت رادمعدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مقدم از شرکت رادمعدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۵ با حضور جناب آقایان مهندس مقدم، مدیرعامل شرکت راد معدن و دکتر مشکانی، مهندس نظیری و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص مشارکت گروه زرمش در محدوده‌های معدنی معرفی شده تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.