گودال بزرگ (معدن کیمبرلی)، آفریقای جنوبی

گودال بزرگ (معدن کیمبرلی)، آفریقای جنوبی

گودال بزرگ (معدن کیمبرلی)، آفریقای جنوبی