قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۳

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۲۴٫۰۰ ۹۱۶٫۴۰ نقره ۱۶٫۶۸ ۱۶٫۵۵ پالادیوم ۹۸۶٫۷۰ ۹۷۰٫۰۰ آلومینیوم ۲۲۷۸٫۶۱ ۲۳۳۹٫۱ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۹۰۳٫۲ ۶۷۸۶٫۶۶ نیکل ۱۳۹۸۴٫۲۰ ۱۳۷۹۳٫۶۹ قلع ۲۱۰۰۹٫۱۳ ۲۱۲۵۲٫۹ سرب ۲۳۴۵٫۹۹ ۲۲۸۸٫۶۶ روی ۳۰۸۷٫۸۵ ۳۰۸۰٫۶۱

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۲

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۲۴٫۰۰ ۹۲۳٫۸۰ نقره ۱۶٫۶۸ ۱۶٫۶۹ پالادیوم ۹۸۶٫۷۰ ۹۸۶٫۲۰ آلومینیوم ۲۲۷۸٫۶۱ ۲۲۶۴٫۲۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۹۰۳٫۲ ۶۹۰۳٫۶۳ نیکل ۱۳۹۸۴٫۲۰ ۱۴۰۰۰٫۲۳ قلع ۲۱۰۰۹٫۱۳ ۲۰۹۷۲٫۵ سرب ۲۳۴۵٫۹۹ ۲۳۴۶٫۱۵ روی ۳۰۸۷٫۸۵ ۳۰۹۵٫۷۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۹

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۳٫۹۰ ۹۱۴٫۰۰ نقره ۱۶٫۴۸ ۱۶٫۴۷ پالادیوم ۹۶۷٫۴۰ ۹۶۷٫۲۰ آلومینیوم ۲۳۸۸٫۲۹ ۲۳۲۳٫۷۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۷۹۷٫۷۶ ۶۷۹۶٫۲۳ نیکل ۱۳۸۸۲٫۲۴ ۱۳۸۷۵٫۶۹ قلع ۲۱۱۲۰٫۰۳ ۲۰۹۹۰ سرب ۲۲۹۴٫۸۸ ۲۲۹۴٫۲۶ روی ۳۰۷۳٫۵۵ ۳۰۷۶

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۷

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۸٫۱۰ ۹۱۸٫۰۰ نقره ۱۶٫۵۸ ۱۶٫۵۹ پالادیوم ۹۷۰٫۶۰ ۹۷۱٫۰۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۱٫۶۰ ۹۱۱٫۳۰ نقره ۱۶٫۵۵ ۱۶٫۵۴ پالادیوم ۹۶۳٫۲۰ ۹۶۲٫۵۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۵

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۱٫۶۰ ۹۱۱٫۳۰ نقره ۱۶٫۵۵ ۱۶٫۵۴ پالادیوم ۹۶۳٫۲۰ ۹۶۲٫۵۰ آلومینیوم ۲۳۹۶٫۷۱ ۲۳۳۶ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۲۳٫۹۳ ۶۸۲۰٫۵۱ نیکل ۱۳۹۱۶٫۳۶ ۱۳۹۲۸٫۶۳ قلع ۲۱۲۵۴٫۵۷ ۲۱۱۸۲٫۵ سرب ۲۳۱۹٫۶۳ ۲۳۱۹٫۰۷ روی ۳۰۶۹٫۷۱ ۳۰۶۸٫۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۳

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۸۹۷٫۸۰ ۸۹۸٫۰۰ نقره ۱۶٫۴۵ ۱۶٫۴۴ پالادیوم ۹۶۲٫۴۰ ۹۶۲٫۰۵ آلومینیوم ۲۳۳۰٫۲۴ ۲۳۱۳ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۰۱٫۴۴ ۶۸۰۰٫۱۶ نیکل ۱۳۹۲۳٫۷۸ ۱۳۹۲۳٫۷۹ قلع ۲۱۱۵۷٫۰۷ ۲۱۰۱۷٫۵ سرب ۲۲۷۸٫۳۴ ۲۲۷۷٫۶۲ روی ۳۰۴۵٫۹۱ ۳۰۵۱٫۲۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۱

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۰۳٫۸۰ ۹۰۳٫۷۰ نقره ۱۶٫۲۳ ۱۶٫۲۹ پالادیوم ۹۵۶٫۹۰ ۹۵۶٫۴۰ آلومینیوم ۲۲۵۴٫۸۴ ۲۲۳۷٫۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۸۰۸٫۱۴ ۶۸۰۷٫۹۸ نیکل ۱۳۶۳۵٫۱۵ ۱۳۶۴۴٫۴۵ قلع ۲۱۲۶۷٫۸۲ ۲۱۱۵۰ سرب ۲۳۱۳٫۷۹ ۲۳۱۱ روی ۳۱۲۱٫۱ ۳۱۲۰٫۲۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۰٫۷۰ ۹۱۰٫۵۰ نقره ۱۶٫۴۲ ۱۶٫۴۳ پالادیوم ۹۶۳٫۰۵ ۹۶۳٫۵۰ آلومینیوم ۲۲۳۲٫۸۶ ۲۲۲۴٫۲۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۷۹۷٫۹۶ ۶۷۹۷٫۹۳ نیکل ۱۳۸۵۷٫۸۹ ۱۳۸۵۷٫۴۳ قلع ۲۱۰۶۴٫۹۱ ۲۰۹۴۵ سرب ۲۳۴۸٫۷۲ ۲۳۴۷٫۶۸ روی ۳۱۴۴٫۸۴ ۳۱۳۸٫۷۵

مشاهده ادامه مطلب


قیمت فلزات پایه در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۸

شاخص فلز قیمت قیمت قبلی پلاتین ۹۱۶٫۸۰ ۹۱۶٫۷۰ نقره ۱۶٫۴۷ ۱۶٫۴۶ پالادیوم ۹۶۳٫۰۵ ۹۶۳٫۰۰ آلومینیوم ۲۲۳۲٫۸۶ ۲۲۲۴٫۲۵ فولاد ۳۲۵ ۳۰۰ مس ۶۷۹۷٫۹۶ ۶۷۹۷٫۹۳ نیکل ۱۳۸۵۷٫۸۹ ۱۳۸۵۷٫۴۳ قلع ۲۱۰۶۴٫۹۱ ۲۰۹۴۵ سرب ۲۳۴۸٫۷۲ ۲۳۴۷٫۶۸ روی ۳۱۴۴٫۸۴ ۳۱۳۸٫۷۵

مشاهده ادامه مطلب