زمین شناسی

آیینه گسل

آیینه گسل (Fault mirror) پدیده ای است که در اثر فشار و حرارت ناشی از اصطحکاک و مالش دو صفحه گسلش روی هم بوجود می آید در اثر این پدیده اثرات ...