کتاب های سنگ شناسی آذرین

International Union of Geological

Igneous Rocks and Processes

MacKenzie-Atlas of Igneous Rocks and Their Textures

یک کتاب مفید برای آشنایی با سنگ‌های آذرین و بافت‌های آنها در زیر میکروسکوپ است....