Applied Hydrogeology of Fractured Rocks

هدف از انتشار جلد دوم این کتاب بررسی مسائل جدید و پیشرفته در زمینه آب‌شناسی است. در این کتاب مباحثی همچون روش‌های ایزوتوپی و ردیاب، آلودگی آب‌های زیرزمینی و مدل‌سازی آنها ارائه شده است. در کنار این مباحث، فصول ویژه‌ای

مشاهده ادامه مطلب