فراخوان دومین کنگرۀ بین المللی زمین شناسی کاربردی – اردیبهشت ۹۴

محورهاي همايش: پترولوژی، ژئوفیزیک، آتشفشان شناسی، زمین شناسی ایزوتوپی، زمین شناسی زیست محیطی، تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی، ژئوشیمی، رسوب شناسی، زمین شناسی نفت، سنجش از دور و GIS ژئوتوریسم، زمین پزشکی، دیرینه شناسی و چینه شناسی، هیدرولوژی، زمین گیاه

مشاهده ادامه مطلب