اولین کنگره بین اللمللی، زمین، فضا و انرژی پاک

اولین کنگره بین اللمللی، زمین، فضا و انرژی پاک ۱۴ آبان ۱۳۹۴ – ایران – اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی محورهای اصلی کنگره : – انرژی های پاک – شهرسازی و معماری – باستان شناسی – بهینه سازی الگوی مصرف

مشاهده ادامه مطلب