سومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

محورهای همایش زمین شناسی • چینه و فسیل شناسی • پتروفیزیک • ژئوفیزیک • سنگ شناسی رسوبی • سنگ شناسی دگرگونی • سنگ شناسی آذرین • تکتونیک • زیست محیطی • زمین شناسی محیطی • هیدروژئولوژی • ژئوفیزیک اکتشافی •

مشاهده ادامه مطلب