گزارش بازدید کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان

هدف: بازدید از معدن سرب و روی تنگ دزدان همراهان: Mr Mathieu Beucher، خانم مهندس اکبری، امیرحسین جلالی در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۳ بازدیدی توسط کارشناسان گروه معدنی و بازرگانی زرمش از سینه کارهای استخراجی بخش های سولفیدی و اکسیدی، الگوهای آتشباری

مشاهده ادامه مطلب


گزارش بازدید کارشناسان واحد کنترل کیفیت گروه زرمش از معدن تنگ دزدان

هدف: برداشت نمونه از دپوی اکسیدی سرب و روی واقع در بویین میاندشت جهت بررسی عیار کلی روی کارشناسان: جناب آقایان مهندس سید قاسم مشکانی – مهندس امیرحسین جلالی در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۰ جهت بررسی عیار کلی روی از دپوی ۳۰۰۰

مشاهده ادامه مطلب